นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (Collection of Personal Information)

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้เมื่อลงทะเบียนหรือใช้บริการของเรา เช่น ชื่อ, ที่อยู่อีเมล, ที่อยู่ปัจจุบัน, หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้บริการและปรับปรุงประสบการณ์ของคุณในการเล่นเกม

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Use of Personal Information)

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อการดำเนินการทางธุรกิจของเรา เช่น การจัดการบัญชีผู้ใช้, การตรวจสอบและการดำเนินการทางการเงิน, การปรับปรุงและพัฒนาบริการ เป็นต้น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกใช้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราเท่านั้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Disclosure of Personal Information)

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่จำเป็นตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจ อีกทั้งเราอาจเปิดเผยข้อมูลเมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิ์และความปลอดภัยของเราและผู้ใช้

ความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security)

เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและองค์กร อย่างไรก็ตาม คุณต้องเข้าใจว่าไม่มีระบบทางอินเทอร์เน็ตใดที่เป็นระบบที่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ และการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตเสมอมีความเสี่ยง ดังนั้นเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว (Changes to the Privacy Policy)

เราอาจปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เราจะทำการประกาศการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคหรือการปรับปรุงทางนโยบายผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา

โปรดทราบว่าการใช้งาน Phone Slots Casino จะถือว่าเป็นการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาอ่านและเข้าใจเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างระมัดระวังและเห็นด้วยก่อนใช้บริการของเรา